اخبار

   

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ کليه خواهران‌ و برادراني که‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1394 ثبت‌ نام‌ نموده‌­اند، بدين‌ وسيله‌ به اطلاع‌ مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني وعلوم انساني در صبح پنج شنبه 21/3/94، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج شنبه 21/3/94، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه 22/3/94، داوطلبان گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در بعدازظهر جمعه 22/3/94 در 365 شهرستان و بخش مختلف کشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد. کارت‌هاي‌ شرکت در آزمون براي‌ کليه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري سال 1394 از روز يکشنبه 17/3/94 لغايت روز چهارشنبه 20/3/94 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر رويپايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي‌بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه" به حوزه هاي رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.
 الف‌ ـ نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون
 کارتهاي‌ شرکت در‌ آزمون‌ کليه‌ داوطلبان‌ گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبان‌هاي خارجي‌ به همراه برگ راهنماي شرکت در آزمون از روز يکشنبه 17/3/1394 لغايت روز چهارشنبه 20/3/94 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شرکت‌ در آزمون‌، براي پرينت کارت شرکت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال کارت اعتباري ثبت نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و کدرهگيري ثبت‌نام (16 رقمي) و نام و نام خانوادگي، کدملي و سريال شماره شناسنامه يک نسخه پرينت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهيه نمايند. بديهي است داوطلباني که در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت کارت گروه آزمايشي دوم و يا گروه‌هاي آزمايشي دوم و سوم (گروه هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي) خود اقدام نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت کارت شرکت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و هم چنين اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار و ارايه آن الزامي است. لذا کليه داوطلبان بايد براي پرينت کارت شرکت در آزمون اقدام نمايند.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبي ، پرونده و يا کد رهگيري مورد نياز، موفق به پرينت کارت شرکت در آزمون خود نمي شود ، لازم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده ، داوطلبي و يا کد رهگيري ثبت نام اقدام نمايند. لازم به ذکر است اين امکان براي داوطلباني فراهم مي باشد که در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني که اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.
 ب‌ ـ محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون
 محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کليه داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم انساني‌، علوم‌ تجربي‌، هنر و زبان‌هاي ‌خارجي‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلي‌ آنان‌ که‌ در بند 26 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌کرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 اين اطلاعيه مي‌باشد.
 ج ـ درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1 ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 3، 4‌، 7، 12‌، 13، 14، 15، 16، 17، 18 ، 19، 20، 21 و 23 (شامل نام­خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزي، منطقه اخذ ديپلم، سهميه، معدل کتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرک ماقبل ديپلم ، محل اخذ مدرک ديپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پيش دانشگاهي، استفاده از بورسيه آموزگار، کارمندي، مدرک کارداني، دانشجوي دوره روزانه، دانشجوي انصرافي، اتباع خارجي و مدرک کارشناسي) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور در سايت سازمان و در قسمت ويرايش اطلاعات حداکثر تا تاريخ 22/3/94 مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
تبصره1 ـ داوطلباني که سال اخذ مدرک ديپلم آنان سال 1384 به بعد مي­باشد چنانچه خواستار ويرايش اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 7، 12، 13، 15، 16 و 18 کارت شرکت در آزمون خود مي باشند با توجه به اينکه در زمان ثبت نام اوليه نسبت به تاييد بندهاي فوق اقدام و کد سوابق تحصيلي دريافت نموده­ اند در اين مرحله هرگونه ويرايشي درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، اعمال ويرايش اطلاعات منوط به هماهنگي سازمان سنجش و تاييد مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و محل اخذ مدرک ديپلم داوطلبان مي‌باشد.
تبصره2 ـ داوطلباني که سال اخذ مدرک ديپلم آنان سال 1383 و قبل از آن مي باشد، چنانچه خواستار ويرايش سال اخذ مدرک ديپلم (بند7) کارت شرکت در آزمون خود به سال 1384 و بعد از آن مي­باشد و در يکي از رشته­ هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي ديپلم خود را اخذ نموده و يا به يکي از رشته هاي مذکور تغيير مي­دهند مي­بايستي کد پيگيري آموزش و پرورش را از پايگاه اطلاع رساني اين سازمان دريافت و آنرا در محل مربوط در صفحه ويرايش اطلاعات وارد نمايند و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرک ديپلم خود اقدام نمايند.
تبصره3 ـ درصورت مشاهده هرگونه مشکل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطلاعات سوابق تحصيلي، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول يا غير مشمول بودن لازم است حداکثر تا تاريخ 25/3/94 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ ديپلم خود مراجعه نمايد.
 ـ داوطلبان درصورتي که مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 2، 6، 8، 9 و 10 (جنس، دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت و بهيار) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند ضروري است از روز سه شنبه 19/3/94 لغايت روز چهارشنبه 20/3/94 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با به همراه داشتن کارت شناسايي معتبر (کارت ملي و يا شناسنامه عکسدار) شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه مراجعه نمايند.
2 ـ چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي غير از سهميه مناطق مي‌باشد و در بند 17 کارت شرکت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است به ترتيب ذيل عمل نمايند:
1 ـ 2 ـ کليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد کل نيروهاي مسلح  براي اعلام مغايرت حداکثر تا تاريخ 22/3/94 از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش به قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکميل نمايند . اطلاعات دريافتي به بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد کل نيروهاي مسلح ارسال مي گردد و در صورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه درخواستي داوطلبان اعمال مي­گردد. در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
2 ـ 2 ـ ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند 1 ـ 2 فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود حداکثر تا تاريخ 25/3/94 به ارگان مربوط (سازمان بسيج مستضعفين ويا وزارت جهاد کشاورزي) مراجعه نمايند. بديهي است درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه در خواستي داوطلبان اعمال مي­گردد در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
3 ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب داراي اشکالاتي از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس ، عکس به جزء عکس داوطلب و . . . مي باشد ضروري است از روز سه شنبه 19/3/94 الي روز چهارشنبه مورخ 20/3/94 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با بهمراه داشتن 2 قطعه عکس 43، کارت ملي يا شناسنامه عکسدار شخصاَ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
تبصره : در صورتي که در اين خصوص کارت داوطلب داراي اشکال مي باشد و تا قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.
4 ـ چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد ضروري است از روز سه شنبه 19/3/94 الي روز چهارشنبه مورخ 20/3/94 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره 2 اين اطلاعيه مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
5 ـ  داوطلبانيکه در زمان ثبت نام آزمون سراسري، متقاضي بند 45 تقاضانامه ثبت‌نامي موضوع علاقه‌مندي به يک و يا حداکثر دو مجموعه از مجموعه رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر مطابق جدول ذيل بوده اند، با توجه به اينکه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال1394 بصورت متمرکز و با شرايط خاص صورت مي پذيرد، مي‌بايست براي شرکت در آزمون عملي هريک از مجموعه رشته‌هاي 1 ، 2 و 3 جدول ذيل شامل ( مجموعه 1: نقاشي، ارتباط تصويري، کارداني‌هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس، مجموعه 2: طراحي صنعتي، مجموعه3: کتابت و نگارگري ) با توجه به اعلام علاقه‌مندي و تقاضا نسبت به پرداخت مبلغ 000/200 (دويست هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي در هر يک ازمجموعه‌هاي فوق به صورت اينترنتي به وسيله کارت‌هاي بانکي عضو شبکه شتاب ، از تاريخ 17/3/94 لغايت 27/3/94 (همزمان با پرينت کارت شرکت در آزمون ) با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمايند. داوطلبان در صورتيکه متقاضي و علاقمند به شرکت در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه‌هاي فوق (1 ، 2 و3) مي‌باشند مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ 000/400 (چهارصدهزار) ريال بصورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است عدم پرداخت هزينه آزمون عملي، به منزله انصراف آنان‌ از شرکت درآزمون عملي رشته يا رشته هاي مربوط (حداکثر 2 رشته) و نهايتاً عدم امکان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد شد. لازم به توضيح است آزمون عملي براي مجموعه‌هاي 1 تا 3 در روز جمعه مورخ 9/5/94 برگزار خواهد شد که توضيحات لازم درخصوص زمان پرينت کارت شرکت در آزمون و وسايل مورد نياز براي آزمون عملي و طراحي در اطلاعيه‌هاي مورخ 29/4/94 و 5/5/94   از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نشريه پيک سنجش اطلاع‌رساني خواهد شد.
ضمناً داوطلباني که يک و يا دو مجموعه انتخابي آنها ازمجموعه‌‌هاي 4 تا 7 جدول ذيل شامل ( 4: مجسمه سازي، 5: ادبيات نمايشي، بازيگري-کارگرداني، نمايش عروسکي و طراحي صحنه، 6: موسيقي ايراني، جهاني، نظامي و آهنگ سازي، 7: عکاسي) در تقاضانامه ثبت‌نامي بوده‌، نياز به اقدام خاصي در اين مرحله ندارند. اسامي چندبرابر ظرفيت متقاضيان مجموعه‌هاي 4 تا 7 براي شرکت در آزمون عملي بعد از برگزاري آزمون سراسري (مرحله تستي) و با توجه به نمرات علمي مکتسبه بررسي و استخراج خواهد شد. لازم به توضيح است موضوع دريافت هزينه آزمون عملي و نحوه برگزاري آن طي اطلاعيه‌اي درهفته اول مردادماه از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اطلاع‌رساني خواهد شد. 
نام رشته‌ها
مجموعه
1-نقاشي 2- ارتباط‌تصويري 3- کارداني‌هنرهاي‌تجسمي 4- طراحي‌پارچه 5-طراحي‌لباس
1
طراحي‌صنعتي
2
کتابت و نگارگري
3
مجسمه‌سازي
4
1-ادبيات‌نمايشي 2-بازيگري-کارگرداني 3-نمايش‌عروسکي4 -طراحي‌صحنه
5
1-موسيقي ايراني 2- موسيقي جهاني3- موسيقي نظامي 4- آهنگ‌سازي
6
عکاسي
7
تبصره 1: متقاضيان گروه آزمايشي هنر که در زمان ثبت نام آزمون سراسري موفق به اعلام علاقه‌مندي در رشته‌هاي تحصيلي هنري مندرج در جدول فوق‌الذکر در تقاضانامه ثبت نامي نشده‌اند نيز در صورت تمايل و اعلام علاقه‌مندي مي توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش نسبت به علامتگذاري يک يا حداکثر دو مجموعه از مجموعه‌هاي فوق از تاريخ 17/3/94 لغايت 27/3/94، اقدام نمايند که در اين صورت ضرورت دارد داوطلبان متقاضي مجموعه رشته‌هاي 1 ، 2 و 3 طبق توضيحات فوق هزينه آزمون عملي براي هريک از مجموعه رشته هاي مورد تقاضا را از تاريخ 17/3/94 لغايت 27/3/94 بصورت اينترنتي پرداخت نمايند. بديهي است عدم پرداخت هزينه آزمون عملي، موجب‌ حذف‌ آنان‌ از شرکت درآزمون عملي رشته‌هاي هنري فوق خواهد شد.
تبصره 2:در صورتي که داوطلبي قبلاً (درمرحله ثبت نام)علاقه‌مندي خود را به يک و يا دو مجموعه از رشته هاي فوق اعلام نموده و در اين مرحله تمايل به تغيير علاقه مندي خود در رشته هاي فوق را دارد، مي تواند با توجه به توضيحات اين بند(بند14)علاقه‌مندي خود را تغيير داده و اقدام لازم را در اين خصوص بعمل آورند.
6ـ آن دسته از داوطلباني که در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده ­اند، مي توانند با پرداخت مبلغ 000/80 ريال (معادل هشت هزار تومان) بصورت الکترونيکي به وسيله کارتهاي عضو شبکه بانکي شتاب از طريق سايت سازمان سنجش و در قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به علامت‌گذاري بند فوق از تاريخ 17/3/94 لغايت 22/3/94 اقدام نمايند.
7- داوطلبان علاقه‌مند به رشته ­هاي تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري مي بايست براساس اطلاعيه‌اي که در اين خصوص در تاريخ 17/3/94 در سايت اين سازمان و همچنين هفته نامه پيک سنجش مورخ 18/3/94 درج مي‌گردد از تاريخ 17/3/94 لغايت 27/3/94 به صورت اينترنتي علاقه‌مندي خود را اعلام نمايد.
8- به اطلاع داوطلبان علاقه مند به رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان مي‌رساند دريافت علاقه‌مندي از داوطلبان براي پذيرش در اين دانشگاهها در مرحله انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.
9- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراکز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي که پذيرش در آنها براساس آزمون صورت مي‌پذيرد، مي‌بايست ضمن شرکت در آزمون، پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت کارنامه براي انتخاب رشته به سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.
 د ـ تذکرهاي‌ مهم‌
1 ـ در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار الزامي است.
2 ـ درِ حوزه ­هاي امتحاني صبحها راس‌ ساعت‌ 7:00 (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت 14:30(دو و نيم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سي دقيقه) و بعد از ظهرها راس ساعت 15:00 (سه بعدازظهر) آغاز مي گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
3 ـ هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و يک سنجاق و يا سوزن به همراه داشته‌ باشد.
4 ـ داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله کيف دستي ، ساک دستي،هرگونه دستگاه ارتباطي(از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري و….)، جزوه، کتاب، ماشين حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمايند. بديهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسايل مندرج در اين بند:
4-1- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري که بخشي از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.
4-2- درصورت همراه داشتن وسايل ذکر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسيوليتي در قبال ان نخواهد داشت.
5ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شرکت در آزمون گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌ ، علوم‌ تجربي و زبان‌هاي خارجي‌ که علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 43 تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت کارت‌ شرکت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت ‌دارند. به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور ‌دريافت‌ نمايند.
6ـ براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شرکت در آزمون گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ انساني‌، علوم‌ تجربي و هنر که علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 44 تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون گروه زبان‌هاي‌ خارجي‌ نيز صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر کارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت‌ دارند. به‌ عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون صادر شده‌ است‌ که‌ لازم است‌ پرينت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت‌ نمايند.
7ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شرکت در آزمون گروه‌هاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ که علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شرکت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ 43 و 44 تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون (يک‌ کارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو کارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبان‌هاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ بايد پرينت هر سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون را از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور دريافت‌ دارند.
8 ـ داوطلبان داراي ديپلم کامل بهياري و آن دسته از بهياران شاغل که در آزمون سراسري سال 1394 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز که در دفترچه شماره 3 درج گرديده، پاسخ دهند. براي اين قبيل داوطلبان بر روي کارت شرکت در آزمون در قسمت بهياري، کلمه «بلي» مشخص شده است.
9ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ که داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (کد 18) مي‌باشد و با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذکــور، درس ‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند توصيه‌ اکيد مي‌شود که‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما که‌ بهمراه‌ کارت‌ شرکت در آزمون از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قابل دريافت‌ و پرينت مي‌باشد توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ ديپلم و دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقاً در دفترچه‌ راهنماي‌ شرکت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
10 ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ که‌ يکي‌ از بندهاي‌ 1يا 2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف‌ 20 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و مدرک‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يکي‌ از بندهاي‌ مذکور را علامتگذاري‌ و مدرک ‌مورد تاييد را نيز ارسال نموده ولي‌ در کارت‌ شرکت در آزمون وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ گردد.
11 ـ داوطلبان‌ مشمول‌ هريک‌ از بندهاي 3 و 4 مندرج در بند (ج) و همچنين بند 10 مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره 2 اطلاعيه وضعيت‌ خود رامشخص‌کرده ‌باشند، بديهي‌ است‌ در حين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.
12 ـ از آنجا که‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1394 منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ که‌ داراي مدرک‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسري ‌بوده‌اند، بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ که‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند، مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1394 نمي‌باشند و بديهي‌ است‌ در صورت‌ شرکت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.
13- با توجه به اينکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کيفي حوزه­هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1394 از تاريخ 21/3/94 لغايت 27/3/94 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نماييد.
14 ـ نکاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سوال گروه‌هاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:
در آزمون سراسري سال 1394 به هر داوطلب در کليه گروه‌هاي آزمايشي يک پاسخنامه و 2 دفترچه سوال (آزمون عمومي«دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره 2») داده مي‌شود. داوطلبان داراي ديپلم بهياري و يا شاغل بهيار در گروه آزمايشي علوم تجربي و داوطلبان داراي مدرک ديپلم و پيش‌دانشگاهي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني علاوه بر پاسخگويي به سوالات دفترچه‌هاي عمومي(دفترچه شماره 1) و اختصاصي (دفترچه شماره 2) مي‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي شماره 3 نيز پاسخ دهند. داوطلبان در کليه گروه‌هاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را در همان يک برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.
 هـ ـ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5 ـ تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف ـ ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه‌هاي حافظه‌دار.
ب ـ ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
1 ـ ارايه مدرک يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.
2 ـ تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندرکاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
3 ـ ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج ـ استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د ـ کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ ـ دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.
و ـ هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز ـ افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح ـ خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينکه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6 ـ هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حکم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در آزمون از يک تا ده سال بعد.
تبصره ـ آراء هيات‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيات تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7 ـ در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيات‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريا ل تا يک ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يک تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 ـ ارتکاب هر يک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يک گروه يا شبکه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشکيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي‌گردد. مجازات هر يک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب مي‌باشد.
ماده 9 ـ رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا کميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محکوم مي‌گردد.
ماده 10 ـ در صورت محکوميت قطعي فردي به يکي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرک به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده 11 ـ چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يک يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيات بدوي مي‌باشد.
ماده 12 ـ هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي که براي افزايش آمادگي داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دايمي از تاسيس و اداره اين گونه مراکز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محکوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
تبصره ـ در مورد آموزشگاههايي که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 
 درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد که‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1394 براي‌ کليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ به غير از ايام تعطيل ودر وقت اداري آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌باشد.لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌
99ـ 88923595-021 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1394 با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور) تماس‌ و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org در ميان بگذارند.
 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
 
 
جدول شماره 1– شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون سراسري سال1394  براي داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي وفني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبان‌هاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ و همچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
 
آذربايجان شرقي (10)
آذرشهر (11)
آذرشهر (11)
 
اسکو(13)
اسکو(13)
 
اهر(14)
اهر(14)، ورزقان (12)
 
بستان‌آباد (15)
بستان‌آباد (15)
 
بناب (16)
بناب (16)
 
تبريز(17)
تبريز(17)
 
جلفا(18)
جلفا(18)
 
چاراويماق (19)
چاراويماق (19)
 
سراب (20)
سراب (20)
 
شبستر(21)
شبستر(21)
 
عجب شير (22)
عجب شير (22)
 
کليبر(23)
کليبر(23)، خدا آفرين( 30)
 
مراغه (24)
مراغه (24)
 
مرند(25)
مرند(25)
 
ملکان (26)
ملکان (26)
 
ميانه (27)
ميانه (27)
 
هريس(28)
هريس(28)
 
هشترود (29)
هشترود (29)
 
آذربايجان غربي (11)
اروميه (11)
اروميه (11)
 
اشنويه (12)
اشنويه (12)
 
بوکان (13)
بوکان (13)
 
پيرانشهر(14)
پيرانشهر(14)
 
تکاب (15)
تکاب (15)
 
چايپاره (26)
چايپاره (26)
 
خوي (17)
خوي (17)
 
سردشت (18)
سردشت (18)
 
سلماس (19)
سلماس (19)
 
شاهين‌دژ (20)
شاهين‌دژ (20)
 
شوط (27)
شوط (27)
 
ماکو (21)
ماکو (21)، چالدران (16)، پلدشت (25)
 
مهاباد (22)
مهاباد (22)
 
مياندوآب (23)
مياندوآب (23)
 
نقده (24)
نقده (24)
 
اردبيل (12)
اردبيل (11)
اردبيل (11)، سرعين(20)، نير (19)، نمين (18)
 
 بيله‌سوار (12)
 بيله‌سوار (12)
 
پارس آباد(13)
پارس آباد(13)
 
خلخال (14)
خلخال (14)، کوثر (15)
 
گرمي (16)
گرمي (16)
 
مشکين شهر(17)
مشکين شهر(17)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اصفهان (13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اردستان (12)
اردستان (12)
 آران و بيدگل (11)
 آران و بيدگل (11)
اصفهان (13)
اصفهان (13) به جز داوطلبان بخش بن رود با کد بخش (1305)
برخوار (32)
برخوار (32)
بويين و مياندشت (34)
بويين و مياندشت (34)
بن رود کد بخش (1305)
بن رود کد بخش (1305) از شهرستان اصفهان
تيران و کرون (15)
تيران و کرون (15)
چادگان (16)
چادگان (16)
خميني شهر(17)
خميني شهر(17)
خور و بيابانک (33)
خور و بيابانک (33)
خوانسار (18)
خوانسار (18)
دهاقان (21)
دهاقان (21)
سميرم (19)
سميرم (19)
شاهين شهر و ميمه (14)
شاهين شهر و ميمه (14) به جز داوطلبان بخش ميمه با کد بخش (1323)
شهرضا(20)
شهرضا(20)
فريدن (22)
فريدن (22)
فريدون شهر (23)
فريدون شهر (23)
فلاورجان (24)
فلاورجان (24)
کاشان (25)
کاشان (25)
گلپايگان (26)
گلپايگان (26)
لنجان (27)
لنجان (27)
مبارکه (28)
مبارکه (28)
ميمه کد بخش (1323)
ميمه کد بخش (1323) از شهرستان شاهين شهر و ميمه
نايين (29)
نايين (29)
نجف آباد(30)
نجف آباد(30)
نطنز(31)
نطنز(31)
البرز (40)
اشتهارد (15)
اشتهارد (15)
کرج (13)
کرج (13)
ساوجبلاغ (11)
ساوجبلاغ (11)، نظرآباد (14)، طالقان (12)
فرديس (16)
فرديس (16)
ايلام (14)
آبدانان (11)
آبدانان (11)
ايلام (12)
ايلام (12)
ايوان (13)
ايوان (13)
دره شهر (14)
دره شهر (14) ، بدره (20)
دهلران (15)
دهلران (15)
چرداول (16)
چرداول (16) ، سيروان(19)
ملکشاهي (18)
ملکشاهي (18)
مهران (17)
مهران (17)
بوشهر(15)
بوشهر(11)
بوشهر(11) بجز داوطلبان بخش خارک با کد بخش(1501)
خارک کد بخش (1501)
خارک کد بخش (1501) از شهرستان بوشهر
جم (13)
جم (13)
تنگستان (12)
تنگستان (12)
دشتستان (14)
دشتستان (14)
دشتي (15)
دشتي (15)
دير (16)
دير (16)
 ديلم (17)
 ديلم (17)
کنگان (18)
کنگان (18) ، عسلويه(20)
گناوه (19)
گناوه (19)
تهران (16)
اسلام شهر(11)
اسلام شهر(11)
بهارستان (26)
بهارستان (26)
پاکدشت (12)
پاکدشت (12)
تهران (13)
تهران (13) ، شميرانات (18) ، پرديس (28)
دماوند(14)
دماوند(14)
رباط کريم (15)
رباط کريم (15)
ري (16)
ري (16)
شهريار(19)
شهريار(19)
فيروزکوه (20)
فيروزکوه (20)
قدس (24)
قدس (24)
ملارد (25)
ملارد (25)
ورامين (23)
ورامين (23) ، پيشوا (27)
قرچک (29)
قرچک (29)
چهارمحال و بختياري (17)
اردل(11)
اردل(11)
بروجن (12)
بروجن (12)
شهرکرد(13)
شهرکرد(13)، کيار (17) ، بن(18) ، سامان (19)
فارسان (14)
فارسان (14)، کوهرنگ (15)
لردگان (16)
لردگان (16)
خراسان جنوبي (18)
بيرجند (11)
بيرجند (11)
بشرويه (18)
بشرويه (18)
خوسف (19)
خوسف (19)
درميان (12)
درميان (12)
زيرکوه (20)
زيرکوه (20)
سرايان (13)
سرايان (13)
سربيشه (14)
سربيشه (14)
طبس(21)
طبس(21)
فردوس (15)
فردوس (15)
قاينات (16)
قاينات (16)
نهبندان (17)
نهبندان (17)
خراسان رضوي (19)
بجستان (30)
بجستان (30)
بردسکن(11)
بردسکن(11)
تايباد (12)
تايباد (12)، باخزر (36)
تربت جام (13)
تربت جام (13)
تربت حيدريه (15)
تربت حيدريه (15) ، زاوه (35)، رشتخوار (20)
جوين (34)
جوين (34)
جغتاي (33)
جغتاي (33)
چناران (16)
چناران (16)
خواف (18)
خواف (18)
درگز (19)
درگز (19)
سبزوار (21)
سبزوار (21)، خوشاب (37)، داورزن (38)
سرخس (22)
سرخس (22)
فريمان (23)
فريمان (23)
قوچان (24)
قوچان (24)
کاشمر (25)
کاشمر (25)، خليل آباد (17)
کلات (26)
کلات (26)
گناباد (27)
گناباد (27)
مه ولات (14)
مه ولات (14)
مشهد (28)
مشهد (28)، بينالود (31)
نيشابور(29)
نيشابور(29) فيروزه (32)
خراسان شمالي (20)
اسفراين (11)
اسفراين (11)
بجنورد (12)
بجنورد (12)
راز و جرگلان (18)
راز و جرگلان (18)
جاجرم (13)
جاجرم (13)
شيروان (14)
شيروان (14) 
فاروج (15)
فاروج (15)
گرمه (17)
گرمه (17)
مانه و سملقان (16)
مانه و سملقان (16)
خوزستان (21)
آبادان (11)
آبادان (11)
اميديه (12)
اميديه (12)
انديمشک(13)
انديمشک(13)
انديکا (31)
انديکا (31)
اهواز(14)
اهواز(14)، باوي (34) ، حميديه (36) ، کارون (37)
ايذه (15)
ايذه (15)
باغ ملک (16)
باغ ملک (16)
بندر ماهشهر(17)
بندر ماهشهر(17)
بهبهان (18)
بهبهان (18)، آغاجاري(35)
خرمشهر(19)
خرمشهر(19)
ادامه
خوزستان (21)
دزفول (20)
دزفول (20)
دشت آزادگان (21)
دشت آزادگان (21)
رامشير (23)
رامشير (23)
رامهرمز(22)
رامهرمز(22)، هفتگل (32)
شادگان (24)
شادگان (24)
شوش (25)
شوش (25)
شوشتر(26)
شوشتر(26)
گتوند (27)
گتوند (27)
لالي (29)
لالي (29)
مسجد سليمان (28)
مسجد سليمان (28)
هنديجان (30)
هنديجان (30)
هويزه (33)
هويزه (33)
زنجان (22)
ابهر(11)
ابهر(11)
خدابنده (13)
خدابنده (13)
خرمدره (14)
خرمدره (14)
زنجان (15)
زنجان (15)، ايجرود (12) ، سلطانيه (18)
طارم (16)
طارم (16)
ماه نشان (17)
ماه نشان (17)
سمنان (23)
دامغان (11)
دامغان (11)
سمنان (12)
سمنان (12)، مهدي‌شهر (15)
شاهرود(13)
شاهرود(13)، ميامي(17)
گرمسار(14)
گرمسار(14)، آرادان(16)
سيستان وبلوچستان(24)
ايرانشهر(11)
ايرانشهر(11) ، دلگان (21) سرباز(18)
چابهار(12)
چابهار(12)، کنارک (13)
خاش (14)
خاش (14)
زابل (15)
زابل (15)، هيرمند (24) ، نيمروز (28) ، هامون (29)
زاهدان (17)
زاهدان (17) ، ميرجاوه (27)
زهک(16)
زهک(16)
سراوان (19)
سراوان (19)، مهرستان (22)
سيب‌سوران (23)
سيب‌سوران (23)
نيک شهر(20)
نيک شهر(20) ، فنوج (25)
قصر قند (26)
قصر قند (26)
فارس (25)
آباده (11)
آباده (11)
آباده طشک کد بخش(2573)
آباده طشک کد بخش(2573) از شهرستان ني ريز
ارسنجان (12)
ارسنجان (12)
استهبان (13)
استهبان (13)
اقليد(14)
اقليد(14)
اوز کد بخش (2552)
اوز کد بخش (2552) از شهرستان لارستان
بوانات (15)
بوانات (15)
بيرم کد بخش (2554)
بيرم کد بخش (2554) از شهرستان لارستان
جويم کد بخش(2555)
جويم کد بخش(2555) از شهرستان لارستان
ادامه فارس(25)
پاسارگاد (31)
پاسارگاد (31)
جهرم (16)
جهرم (16)
خرامه (38)
خرامه (38)
خنج (28)
خنج (28)
خرم بيد (17)
خرم بيد (17)
داراب (18)
داراب (18)
رستم (35)
رستم (35)
زرقان کدبخش (2533)
زرقان کدبخش (2533) از شهرستان شيراز
زرين‌دشت (19)
زرين‌دشت (19)
سپيدان (20)
سپيدان (20)
سروستان (36)
سروستان (36)
شيراز (21)
شيراز (21) بجز داوطلبان بخش زرقان با کد بخش(2533)
فراشبند (22)
فراشبند (22)
فسا (23)
فسا (23)
فيروز آباد (24)
فيروزآباد (24) بجز داوطلبان بخش ميمند با کدبخش(2544)
قيروکارزين (25)
قيروکارزين (25)
کوار (39)
کوار (39)
کازرون (26)
کازرون (26)
گراش (37)
گراش(37)
لارستان (27)
لارستان (27) بجز داوطلبان بخش اوز با کد بخش (2552)، بيرم با کد بخش (2554) و جويم با کد بخش (2555)
لامرد (29)
لامرد (29)
مرودشت (30)
مرودشت (30)
ممسني (32)
ممسني (32)
مهر (33)
مهر (33)
ميمندکد بخش (2544)
ميمندکد بخش (2544) از شهرستان فيروزآباد
ني ريز (34)
ني ريز (34) بجز داوطلبان بخش آباده طشک با کد بخش (2573)
قزوين (26)
آبيک (11)
آبيک (11)
البرز (15)
البرز (15)
بويين‌زهرا (12)
بويين‌زهرا (12)، آوج(16)
تاکستان (13)
تاکستان (13)
قزوين (14)
قزوين (14)
قم (27)
قم (11)
قم (11)
کردستان (28)
بانه (11)
بانه (11)
بيجار (12)
بيجار (12)
ديواندره (13)
ديواندره (13)
دهگلان (20)
دهگلان (20)
سقز (15)
سقز (15)
سنندج (16)
سنندج (16)
سرو آباد (14)
سروآباد(14)
قروه (17)
قروه (17)
کامياران (18)
کامياران (18)
مريوان (19)
مريوان (19)
کرمان(29)
انار (28)
انار (28)
بافت (11)
بافت (11)، ارزوييه (31)
بم (13)
بم (13)، فهرج(30)
جيرفت (14)
جيرفت (14)
بردسير (12)
بردسير (12)
رابر(29)
رابر (29)
راور (15)
راور (15)
رفسنجان (16)
رفسنجان (16)
ريگان (27)
ريگان (27)
رودبار جنوب(24)
رودبار جنوب (24)
زرند (17)
زرند (17)
سيرجان (19)
سيرجان (19)
شهر بابک (20)
شهربابک (20)
عنبرآباد (21)
عنبرآباد (21)
قلعه گنج (25)
قلعه گنج (25)
کرمان (22)
کرمان (22)
کوهبنان (18)
کوهبنان (18)
کهنوج (23)
کهنوج (23) ، فارياب (32)
منوجان (26)
منوجان (26)
نرماشير(33)
نرماشير(33)
کرمانشاه (30)
اسلام آباد غرب (11)
اسلام آباد غرب (11)
پاوه (13)
پاوه (13)
ثلاث باباجاني (14)
ثلاث باباجاني (14)
روانسر (15)
روانسر (15)
جوانرود (16)
جوانرود (16)
دالاهو (12)
دالاهو (12)
سرپل ذهاب (17)
سرپل ذهاب (17)
سنقر (18)
سنقر (18)
صحنه (19)
صحنه (19)
قصر شيرين (20)
قصر شيرين (20)
کرمانشاه (21)
کرمانشاه (21)
کنگاور (22)
کنگاور (22)
گيلانغرب (23)
گيلانغرب (23)
هرسين (24)
هرسين (24)
کهکيلويه و بويراحمد
(31)
بويراحمد (11)
بويراحمد (11)، دنا (12)
بهميي (14)
بهميي (14)
چرام (17)
چرام (17)
کهکيلويه (13)
کهکيلويه (13)
گچساران (15)
گچساران (15) ، باشت (16)
لنده (18)
لنده (18)
گلستان (32)
آزادشهر (11)
آزادشهر (11)
آق قلا (12)
آق قلا (12)
ترکمن (14)
ترکمن (14)، گميشان (23)
علي‌آباد (16)
علي‌آباد (16)
کردکوي(17)
کردکوي(17)
کلاله (18)
کلاله (18)
گاليکش(24)
گاليکش(24)
گرگان (19)
گرگان (19)، بندرگز(13)
گنبدکاووس (20)
گنبدکاووس (20)، راميان(15)
مراوه تپه (22)
مراوه تپه (22)
مينودشت (21)
مينودشت (21)
گيلان (33)
آستارا (11)
آستارا (11)
آستانه اشرفيه (12)
آستانه اشرفيه (12)
بندرانزلي (14)
بندرانزلي (14)، رضوانشهر (16)
رشت (15)
رشت (15)، شفت (20)
رودبار (17)
رودبار (17)
رودسر (18)
رودسر (18) ، املش (13)
صومعه سرا (21)
صومعه سرا (21)
طوالش (22)
طوالش (22)
فومن (23)
فومن (23)
لاهيجان (24)
لاهيجان (24)، سياهکل (19)
لنگرود (25)
لنگرود (25)
ماسال (26)
ماسال (26)
لرستان (34)
ازنا (11)
ازنا (11)
اليگودرز (12)
اليگودرز (12)
بروجرد (13)
بروجرد (13)
پل دختر (14)
پل دختر (14)
خرم آباد (15)
خرم آباد (15)، دوره (20)
دلفان (16)
دلفان (16)
دورود (17)
دورود (17)
سلسله (18)
سلسله (18)
کوهدشت (19)
کوهدشت (19)
رومشکان (21)
رومشکان (21)
مازندران (35)
آمل (11 )
آمل (11 )
بابل (12)
بابل (12)
بابلسر (13)
بابلسر (13)، فريدونکنار (27)
بهشهر (14)
بهشهر (14)، گلوگاه (15)
تنکابن (16)
تنکابن (16)، عباس آباد (28)
جويبار (17)
جويبار (17)
چالوس (18)
چالوس (18)
رامسر (19)
رامسر (19)
ساري (20)
ساري (20) ، مياندورود (29)
سوادکوه (21)
سوادکوه (21) ، سوادکوه شمالي (30)
قايم شهر (22)
قايم شهر (22) ، سيمرغ (31)
کلاردشت (32)
کلاردشت (32)
محمودآباد(23)
محمودآباد(23)
نکا (24)
نکا (24)
نور (25)
نور (25)
نوشهر (26)
نوشهر (26)
مرکزي (36)
اراک (11)
اراک (11)، خنداب (21)
آشتيان (12)
آشتيان (12)
تفرش (13)
تفرش (13)، فراهان (22)
خمين (14)
خمين (14)
دليجان (15)
دليجان (15)
ساوه (17)
ساوه (17)
زرنديه (16)
زرنديه (16)
شازند (18)
شازند (18)
کميجان (19)
کميجان (19)
محلات (20)
محلات (20)
هرمزگان (37)
بستک (12)
بستک (12)
بندرعباس (13)
بندرعباس (13)، ابوموسي (11)
بندر لنگه (14)
بندر لنگه (14) ،بجزداوطلبان جزيره کيش با کد بخش (3711)
پارسيان (15)
پارسيان (15)
جاسک (16)
جاسک (16)، بشاگرد(23)
حاجي آباد(17)
حاجي آباد(17)
خمير (18)
خمير (18)
رودان (19)
رودان (19)
سيريک (22)
سيريک (22)
قشم (20)
قشم (20)
کيش با کد بخش (3711)
کيش با کد بخش (3711) از شهرستان بندر لنگه
ميناب (21)
ميناب (21)
همدان (38)
اسدآباد (11)
اسدآباد (11)
بهار (12)
بهار (12)
تويسرکان (13)
تويسرکان (13)
رزن (14)
رزن (14)
کبودرآهنگ (15)
کبودرآهنگ (15)
ملاير (16)
ملاير (16)
نهاوند (17)
نهاوند (17)
همدان (18)
همدان (18)، فامنين (19)
يزد (39)
ابرکوه (11)
ابرکوه (11)
اردکان (12)
اردکان (12)
بافق (13)
بافق (13)، بهاباد(21)
تفت (14)
تفت (14)
خاتم (15)
خاتم (15)
اشکذر (16)
اشکذر (16)
مهريز (18)
مهريز (18)
ميبد (19)
ميبد (19)
يزد (20)
يزد (20)
 
 
جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص احتمالي کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
آذربايجان شرقي
اسکو
اسکو : جنب شهرک وليعصر(عج)، دانشگاه پيام نور مرکز اسکو
اهر، جلفا، چاراويماق، عجب شير، ملکان، هريس، کليبر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
آذر شهر
آذر شهر: کيلومتر35 جاده تبريز آذرشهر دانشگاه شهيد مدني آذربايجان-آذرشهر
بستان‌آباد
بستان آباد: انتهاي خيابان آزادي، جنب شهرک فرهنگيان، دانشگاه آزاداسلامي واحد بستان آباد، ساختمان آموزشي استاد شهريار
بناب
بناب: انتهاي بزرگراه ولايت، جنب پليس راه، دانشگاه بناب
تبريز
تبريز: بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبريز، طبقه همکف، ساختمان مديريت خدمات آموزشي
سراب
سراب: مجتمع دانشگاه آزاداسلامي واحد سراب، محوطه دانشگاه
شبستر
شبستر : ورودي شهراز سمت تبريز، روبروي پمپ بنزين، دانشگاه پيام نور مرکز شبستر
مراغه
مراغه: اتوبان اميرکبير ، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغه
مرند
 مرند: ورودي شهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند، ساختمان ايت الله کوه کمري، همکف کارگزيني هيت علمي
ميانه
ميانه: خيابان شهيد نيکنامي جنوبي، دانشگاه پيام نور مرکز ميانه، ساختمان اداري
هشترود
هشترود: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مرکز هشترود
آذربايجان غربي
اروميه
اروميه: خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه اروميه، ستاد مرکزي پرديس دانشگاهي 
اشنويه، بوکان ، پيرانشهر تکاب، چايپاره، سردشت سلماس، شاهين دژ، ماکو، نقده، خوي
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
شوط
شوط: خيابان دانشگاه- جنب اداره مخابرات- دانشگاه پيام نور مرکز شوط
مياندوآب
مياندوآب:بزرگراه ولايت بالاتر از راهبري نرسيده به ايستگاه راه آهن مرکز اموزش عالي شهيد باکري مياندوآب
مهاباد
مهاباد:ابتداي بلوار شهيد شهريکندي، دانشگاه پيام نور مرکز مهاباد
اردبيل
اردبيل
اردبيل: خيابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبيلي، ساختمان اداره کل امور آموزشي 
بيله سوار،گرمي، مشکين شهر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
پارس آباد
پارس آباد: خيابان جهاد کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارس آباد
خلخال
خلخال: جنب مهمانسراي جهانگردي خلخال دانشگاه پيام نور مرکز خلخال سالن طبقه اول
 

 

ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
اصفهان
اصفهان
اصفهان : ميدان آزادي، خيابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان،درب شمالي، حوزه معاونت آموزشي
آران و بيدگل
آران و بيدگل :بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مرکز آران و بيدگل
خميني شهر
خميني شهر:بلوار منظريه، انتهاي بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر
اردستان
اردستان:ابتداي ورودي شهر ازطرف نايين، ضلع شرقي، دانشگاه پيام نور مرکز اردستان، حوزه آموزش، اتاق مسيول آموزش
شاهين شهر و ميمه
شاهين شهر: خانه کارگر، انتهاي بلوار نور، دانشگاه پيام نور مرکز شاهين شهر
تيران‌‌‌‌وکرون‌،‌ لنجان، خوانسار، خوربيابانک، ‌سميرم، چادگان ، دهاقان، بويين و مياندشت، فريدن، بن رود ،برخوار، نجف آباد
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
فلاورجان
فلاورجان : بلوار بسيج، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان
شهرضا
شهرضا: بلوارامام حسين(ع)، جنب پارک شهيد بهشتي، دانشگاه پيام نور مرکز شهرضا
فريدون شهر
فريدون شهر: خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مرکز فريدون شهر
کاشان
کاشان:کيلومتر6 بلوار قطب راوندي، دانشگاه کاشان
مبارکه
مبارکه : بلوار امير کبير، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه
گلپايگان
 گلپايگان :خيابان دانشگاه، دانشگاه پيام نور مرکزگلپايگان
ميمه
ميمه: خيابان حافظ، روبروي مهديه صاحب الزمان(عج)، ساختمان اداري، موسسه آموزش عالي غير انتفاعي نور دانش ميمه
نايين
نايين :بلوار جواد الايمه، دانشگاه پيام نورمرکز نايين
نطنز
نطنز:ميدان بسيج، دانشگاه پيام نور مرکز نطنز، ساختمان اداري
البرز
اشتهارد،هشتگرد(ساوجبلاغ)
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
فرديس
کرج: جاده ملارد، پايين تر از کانال آب فرديس ، پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي
کرج
 
کرج: انتهاي خيابان شهيد بهشتي (حصارک)،ميدان دانشگاه،پرديس خوارزمي دانشگاه کرج، ساختمان مرکزي، اداره کل آموزش، طبقه اول، اتاق شماره 2
ايلام
آبدانان، ايوان، چرداول ملکشاهي، مهران، دره شهر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
ايلام
 ايلام: بلوار پژوهش، دانشگاه ايلام، سازمان مرکزي، دفتر مدير کل آموزش
دهلران
دهلران: خيابان معلم، نبش هجرت، ساختمان قديم دانشگاه پيام نور مرکز دهلران
بوشهر
بوشهر
بوشهر: خيابان شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، سازمان مرکزي دانشگاه، اتاق شماره 111
جم، خارک، دير، ديلم، دشتي، تنگستان، کنگان، گناوه
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
دشتستان
دشتستان:روبروي دادگستري. دانشگاه آزاد اسلامي واحد دشتستان
 
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
تهران
 
اسلام شهر، رباط کريم، ري، ‌بهارستان، شهريار، ملارد، قدس ، پاکدشت ، قرچک، دماوند
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
تهران
داوطلباني که شهرستان محل برگزاري و رفع نقص کارت آنان براساس جدول شماره 1 شهرستان تهران تعيين شده است، ضرورت دارد براساس جدول شماره 3 مندرج دراين اطلاعيه به حوزه رفع نقص کارت مربوط مراجعه نمايند.
حوزه خواهران :
1- دانشگاه پيام نورمرکز تهران جنوب : تهران -خيابان کريمخان زند، خيابان استادنجات اللهي، نبش سپند، ساختمان اداري دانشگاه پيام نور
2- دانشگاه خوارزمي تهران: خيابان شهيد مفتح ، نرسيده به خيابان انقلاب ، شماره 49
حوزه برادران :
1- دانشگاه علم وصنعت ايران: تهران ، ميدان رسالت ، خيابان هنگام ، خيابان دانشگاه علم وصنعت ايران
فيروزکوه
فيروزکوه:ابتداي شهرک وليعصر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزکوه، ساختمان اداري شماره1
ورامين
ورامين :پيشوا، شهرک نقش جهان، ميدان نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين 
چهارمحال و بختياري
بروجن
بروجن : بلوار مدرس، دانشگاه پيام نور مرکز بروجن
شهرکرد
شهرکرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، ساختمان حوزه معاونت آموزشي
اردل، فارسان، لردگان
حوزه خواهران وبرادران : اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خراسان جنوبي
بيرجند
:بيرجند: ميدان شهدا، خيابان دانشگاه، دانشگاه بيرجند، دانشکده هنر (مهندسي سابق)
بشرويه، سربيشه، درميان، طبس، فردوس، زيرکوه ، خوسف
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
سرايان
سرايان : انتهاي بلوار انقلاب اسلامي، دانشگاه پيام نور مرکز سرايان
قاينات
قاينات : بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مرکزقاينات
نهبندان
نهبندان: بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مرکز نهبندان، درب ورودي دانشگاه
خراسان رضوي
تايباد
تايباد : بلواردانشگاه، روبروي صداوسيما، دانشگاه پيام نورمرکز تايباد
تربت حيدريه
 تربت حيدريه:کيلومتر7 محور تربت حيدريه به مشهد، بعداز پل هوايي عابر پياده، دانشگاه تربت حيدريه
بردسکن، ‌تربت‌جام، جغتاي، خواف ،کاشمر، بجستان، مه‌ولات، درگز، سرخس، کلات، جوين
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
چناران
چناران :خيابان شهيد نيرومند، شهيد نيرومند 2 دبيرستان عفاف
 
 
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
ادامه
خراسان رضوي
سبزوار
سبزوار: توحيد شهر، پرديس دانشگاه حکيم سبزواري، طبقه همکف، دانشکده علوم پايه
فريمان
فريمان: خيابان شهيد رجايي، خيابان دانشگاه (سد)، بعد از پارک جنگلي، دانشگاه پيام نور مرکز فريمان
قوچان
قوچان:کيلومتر5 جاده(مشهد، قوچان) دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان
گناباد
گناباد: ميدان غدير، ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکي گناباد
مشهد
مشهد: بلوار وکيل‌آباد، روبروي پارک ملت، درب شمالي دانشگاه فردوسي، دانشکده علوم اداري و اقتصادي
نيشابور
نيشابور:انتهاي بلوارجانبازان، انتهاي بلوار اديب، پرديس دانشگاه نيشابور
خراسان شمالي
بجنورد
حوزه خواهران و برادران: بجنورد – خيابان جواديه- مديريت آموزش و پرورش
راز و جرگلان، فاروج ، گرمه ،جاجرم، اسفراين، مانه و سملقان، شيروان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خوزستان
اهواز
اهواز: بلوار گلستان، جنب پل پنجم ، دانشگاه شهيد چمران اهواز
اميديه
اميديه: بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه
آبادان، انديکا، ايذه ، بندرماهشهر، لالي، انديمشک، باغملک، دشت آزادگان، رامهرمز ، شوش، گتوند، هنديجان، هويزه، شادگان، بهبهان ، رامشير، شوشتر ، مسجدسليمان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرمشهر
خرمشهر: بلوارعلي ابن ابي طالب (ع)، بعد ازکوي بهروز، دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر، دانشکده علوم دريايي واقيانوسي
دزفول
دزفول:روبروي پايگاه چهارم شکاري،دانشگاه صنعتي جندي‌شاپوردزفول
زنجان
خدابنده
خدابنده : ابتداي جاده ابهر، دانشگاه پيام نور مرکز خدابنده
زنجان
زنجان:کيلومتر6جاده تبريز،دانشگاه زنجان،ساختمان مرکزي،واحد رايانه
ابهر، طارم، ماه نشان، خرمدره
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
سمنان
دامغان
دامغان: ميدان دانشگاه، دانشگاه دامغان ، درب اصلي کتابخانه مرکزي دانشگاه
سمنان
سمنان:روبروي پارک سوکان،پرديس شماره يک دانشگاه سمنان ، مديريت تحصيلات تکميلي
شاهرود
شاهرود:ميدان هفتم تير،بلواردانشگاه،پرديس اصلي دانشگاه شاهرود ، سازمان مرکزي، اداره کل آموزش
گرمسار
گرمسار: راه آهن، دانشگاه پيام نورمرکز گرمسار
سيستان و بلوچستان
چابهار
چابهار:بلواردانشگاه،دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار،دانشکده علوم دريايي
خاش، سراوان، سيب سوران، نيک شهر، زهک، قصرقند، ايرانشهر
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
زابل
زابل : ميدان جهاد- خيابان هامون، (خيابان شهيد مفتح سابق)، سايت قديم دانشگاه زابل
زاهدان
زاهدان :خيابان دانشگاه، روبروي بلوارمعلم، مجتمع ورزشي22 بهمن ، دانشگاه سيستان وبلوچستان

 

 
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
فارس
فسا
فسا: چهار راه هنرستان، بلوار شهيد محب، دانشگاه فسا
استهبان
استهبان : بلوار سرداران شهيد ، دانشگاه پيام نور مرکز استهبان
داراب
 داراب : ميدان سرداران ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب
اقليد، پاسارگاد، رستم ، سروستان ،کوار، مرودشت ، خرامه، جهرم، زرين دشت، فراشبند، قيروکارزين، خنج، گراش، لارستان، مهر، زرقان، ميمند، بيرم، جويم، آباده طشک، آباده، ارسنجان، کازرون، ممسني
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرم بيد
خرم بيدصفاشهر: بلوار وحدت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد صفاشهر-خرم بيد
اوز
اوز:کيلومتر 3 جاده شيراز، دانشگاه پيام نور مرکز اوز
سپيدان
سپيدان: خيابان دانشگاه، جنب ايستگاه مخابرات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان، ساختمان اداري
شيراز
شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
فيروزآباد
فيروز آباد: جاده فيروز آباد شيراز، جنب پليس راه ، دانشگاه پيام نور مرکز فيروزآباد
لامرد
لامرد:ميدان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد، ساختمان اداري
ني ريز
ني ريز :کيلومتر5 جاده ني ريز، شيراز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ني ريز ، ساختمان اداري، طبقه اول، دايره امتحانات
بوانات
بوانات : بلوار دانشگاه، دانشگاه پيام نور مرکز بوانات
قزوين
آبيک
آبيک:ميدان مادر،بلوار نيايش،مؤسسه آموزش عالي غياث‌الدين جمشيدکاشاني
البرز
قزوين: محمديه، جنب اتوبان(کرج-قزوين)، موسسه آموزش عالي البرز محمديه
بويين‌زهرا
بويين زهرا:کيلومتر4 جاده ساوه، بين بيمارستان اميرالمومنين(ع) و شهرک صنعتي آراسنج، دانشگاه پيام نور مرکز بويين زهرا
تاکستان
تاکستان: انتهاي بلوار امام خميني (ره)، روبروي ميدان شهيد لشگري، دانشگاه پيام نور مرکز تاکستان
قزوين
قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)، روبروي صداوسيماي مرکز قزوين، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين، سايت کامپيوتري، دانشکده فني ومهندسي
قم
قم
قم: جاده قديم اصفهان، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم ، سازمان مرکزي دانشگاه
کردستان
بانه، ديواندره، دهگلان، سروآباد، قروه، کامياران، مريوان، سقز
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بيجار
بيجار:شهرک آفتاب، خيابان دکترعزت الله رياضي،دانشگاه پيام نور مرکز بيجار
سنندج
سنندج :خيابان پاسداران، خيابان دانشگاه، درب ورودي اصلي دانشگاه کردستان، بالاتر از واحد انتظامات

 

 
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
کرمان
انار
انار : بلوار جمهوري، روبروي پمپ بنزين ، دانشگاه پيام نور مرکز انار
جيرفت
 جيرفت :کيلومتر8 جاده بندرعباس، دانشگاه جيرفت، سايت اينترنت و کامپيوتر
عنبر آباد
عنبر آباد:ميدان ولايت، (خضر آباد) دانشگاه پيام نور مرکزعنبر آباد
رفسنجان
رفسنجان:ابتداي بلوار ولايت، سازمان مرکزي دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان، دفتراستعدادهاي درخشان
زرند
زرند: جاده سرباغ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند، دفترحراست
سيرجان
سيرجان: ابتداي جاده بافت، دانشگاه صنعتي سيرجان
شهر بابک
شهربابک: بلوار خليج فارس، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهربابک 
ريگان، رودبار جنوب، رابر، کوهبنان قلعه‌گنج، منوجان، نرماشير، راور، بافت، بم، بردسير
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
کرمان
کرمان: بلوار جمهوري اسلامي، دانشکده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر کرمان
کهنوج
کهنوج: ابتداي جاده جيرفت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کهنوج
کرمانشاه
اسلام آباد غرب، پاوه‌، روانسر، ‌جوانرود، سرپل ذهاب، ‌سنقر ، صحنه، گيلانغرب ، هرسين ، کنگاور ،‌ثلاث‌باباجاني، دالاهو ، قصرشيرين
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
کرمانشاه
کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابريشم ، پرديس دانشگاه رازي، دانشکده علوم
کهکيلويه و بويراحمد
بويراحمد (ياسوج)
ياسوج: ميدان معلم، خيابان دانشجو، دانشگاه ياسوج، اداره آموزش
بهميي، لنده، چرام
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
کهگيلويه(دهدشت)
دهدشت : خيابان فرهنگ، بعد از آموزش وپرورش، دانشگاه پيام نور مرکز دهدشت (ساختمان قديم)
گچساران
گچساران : فلکه فردوسي، شهرک مدرس، مجتمع دانشگاهي(سايت) دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران
گلستان
آزادشهر، آق قلا، ترکمن، علي آباد، کلاله، مينودشت، مراوه تپه، گاليکش
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
کردکوي
کردکوي: خيابان جنگل، بلواردانشگاه ، بالاتر ازشهرک فرهنگيان، دانشکده تربيت دبير فني وحرفه اي پسران کردکوي
گرگان
گرگان :خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گنبدکاووس
گنبدکاووس: خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق ) بلوار بصيرت، دانشگاه گنبدکاووس
 
 
ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
 

 

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
 

 

گيلان
آستارا
آستارا : کمربندي (رشت-آستارا) ، مجتمع دو هکتاري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
آستانه اشرفيه
 آستانه اشرفيه: سه راه لشت نشاء، کورکاء ، جنب زمين ورزشي شهيد کروبي، دانشگاه پيام نور مرکز آستانه اشرفيه
بندرانزلي، صومعه سرا، طوالش، لنگرود، ماسال، رودبار، فومن
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
رشت
رشت : بلوار حافظ ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس دانشگاهي دانشگاه گيلان
رودسر
رودسر:خيابان رامدشت، دانشگاه پيام نور مرکز رودسر
لاهيجان
لاهيجان :خيابان کاشف شرقي، خيابان شقايق، مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
لرستان
بروجرد
بروجرد :کيلومتر3 جاده ( بروجرد- خرم آباد)، دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي (ره)
ازنا، اليگودرز، ‌پل‌دختر، دلفان، ‌درود، ‌سلسله، کوهدشت، رومشکان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرم آباد
خرم آباد :کيلومتر5 جاده (خرم اباد- تهران )، دانشگاه لرستان
 

 

 مازندران
آمل
آمل : خيابان طالب آملي، درياي 29 (کوي تختي)، دانشگاه پيام نور مرکز آمل
بابل
بابل : خيابان شريعتي، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
بابلسر
بابلسر : خيابان پاسداران، سازمان مرکزي دانشگاه مازندران، دفتر نظارت و ارزيابي.
بهشهر
بهشهر : کيلومتر7 (جاده بهشهر – گرگان)، خليل شهر، دانشگاه پيام نور مرکز بهشهر
جويبار
جويبار: به سمت ساحل، منطقه ساحلي چپکرود، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار
چالوس
چالوس: خيابان17 شهريور، روبروي مسجد امام حسين(ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشي
رامسر
رامسر: سادات شهر، خيابان آيت اله کاشاني، جنب مخابرات، دانشگاه پيام نور مرکز رامسر
ساري
ساري : بلوار خزر – خيابان شهيد مطهري(طبرستان) – دانشکده فني امام محمد باقر(ع)
 نوشهر، کلاردشت، تنکابن، نکا، سوادکوه
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
قايم شهر
قايم شهر: خيابان بابل، جاده نظامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قايم شهر، دانشکده فني و مهندسي
محمودآباد
محمود آباد: خيابان امام (ره )، کيلومتر 5 جاده آمل، گالشپل، دانشگاه پيام نور مرکز محمود آباد
نور
نور: ابتداي جاده نور به چمستان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
مرکزي
اراک
اراک : ميدان شريعتي، درب جنوب دانشگاه اراک
تفرش
تفرش: شهرک امام (ره) ، انتهاي بلوارپاسداران، دانشگاه تفرش، ساختمان دانشکده علوم، طبقه سوم اتاق 508
خمين
خمين : بلوار شهداي دانشجو ،ابتداي جاده اليگودرز، دانشگاه پيام نور مرکز خمين
ساوه، زرنديه، دليجان،کميجان، آشتيان
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
شازند
شازند : عباس آباد، دانشگاه پيام نور مرکز شازند
محلات
محلات: بلوار آيت الله خامنه اي، خيابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات، ساختمان اداري طبقه دوم

 

ادامه جدول شماره 2ـ نشاني محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1394
 

 

نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون حوزه خواهران و برادران
هرمزگان
بستک، بندرلنگه، پارسيان، جاسک، حاجي آباد ، خمير، رودان، سيرک ، ميناب
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بندرعباس
 بندرعباس :آزادشهر، بلوارافروز شهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت (گفتگوي تمدنها )
قشم
قشم: بلوار امام قلي خان ، مجتمع نخل زرين ، يال c، موسسه آموزش عالي قشم، واحد اداري
کيش
کيش: ميدان اميرکبير، پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف
همدان
بهار
بهار :ميدان شهرداري، انتهاي کوچه شهيد والايي شيري، دانشگاه پيام نور مرکز بهار
تويسرکان
تويسرکان: بلوار حضرت حيقوق نبي(ع)، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسرکان، ساختمان اميرکبير
رزن
رزن : ابتداي جاده تهران ، کيلومتر1، دانشگاه پيام نور مرکز رزن
کبودرآهنگ
کبودرآهنگ: ميدان ولايت، بلوار ولايت، روبروي پايگاه شهيد نوژه، جنب فني و حرفه اي دانشگاه پيام نور مرکز کبودرآهنگ
ملاير
ملاير: کيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
اسد آباد، نهاوند
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
همدان
همدان :چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن، دانشگاه بوعلي سينا، سازمان مرکزي ،اداره آموزش کل
يزد
اردکان
اردکان:بلوارآيت الله خاتمي، دانشگاه پيام نور مرکز اردکان
بافق
بافق: ابتداي ورودي شهر، بلوار شهيد بهشتي ، ساختمان مرکزي دانشگاه پيام نور مرکز بافق
تفت
تفت : کيلومتر 5 جاده (تفت-يزد)، ابتداي جاده خليل آباد ، دانشگاه پيام نور مرکز تفت
خاتم، اشکذر، ابرکوه
حوزه خواهران و برادران: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
مهريز
مهريز: شهرک امام خميني (ره) ، خيابان يادگار امام ، دانشگاه پيام نور مرکز مهريز
ميبد
ميبد :کيلومتر 3 جاده( ميبد- يزد) ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
يزد
يزد: صفاييه، چهار راه پژوهش، بلوار دانشگاه، دانشگاه يزد، پرديس اصلي دانشگاه يزد
 
 جدول‌ شماره‌ 3 ـ نشاني‌ محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون براي‌ داوطلبان‌ گروه‌هاي‌آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ وفني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌، هنر و زبان‌هاي‌ خارجي‌سال 1394 که‌ شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص کارت ورودي آنان براساس جدول شماره 1 و 2 شهرستان تهران مي‌باشد
محل رفع نقص کارت
سه شنبه 19/3/1394
چهار‌شنبه 20/3/1394
صبح‌ ازساعت‌ 8 تا 12
عصرازساعت‌ 14 تا18
صبح‌ ازساعت‌ 8 تا 12
عصرازساعت‌ 14 تا18
دانشگاه پيام نورمرکز تهران جنوب
(حوزه خواهران)
کليه متولدان سال 1364 و سال‌هاي قبل از آن
کليه متولدان سال‌هاي 1365، 1366، 1367 1368 ، 1369و1370
کليه متولدان سال‌هاي 1371 ، 1372 و 1373
کليه متولدان سال 1374
دانشگاه خوارزمي تهران (تربيت معلم تهران)
(حوزه خواهران)
کليه متولدان سال 1375 با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
کليه متولدان سال 1375 با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
کليه متولدان سال 1376 و سال‌هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
کليه متولدان سال 1376 و سال‌هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
دانشگاه علم و
صنعت ايران
(حوزه برادران )
کليه متولدان سال 1375 با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
باجه شماره 1
کليه متولدان سال1376 و سال‌هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
باجه شماره 1
کليه متولدان سال‌هاي 1368، 1369 1370 ، 1373،1372،1371، و1374
کليه متولدان سال‌هاي 1367 و سال‌هاي قبل از آن
کليه متولدان سال 1375 با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
باجه شماره 2
کليه متولدان سال 1376 و سال‌هاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
باجه شماره 2
 الف ـ حوزه خواهران:
1 ـ دانشگاه پيام نورمرکز تهران جنوب: تهران: خيابان کريمخان زند، خيابان استادنجات اللهي، نبش سپند،
ساختمان اداري دانشگاه پيام نور
2 ـ دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران): خيابان شهيدمفتح، نرسيده به خيابان انقلاب، شماره 49
 ب ـ حوزه برادران:

1 ـ دانشگاه علم وصنعت ايران: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران

   شماره تماس جهت مشاوره رایگان کنکور : 09127523889 آزمون برتر مهندس مسعودی استاد انتشارات گیلنا درس خواندن آسان است سایت رسمی انتشارات گیلنا سایت رسمی کنکو سایت رسمی کنکور اسان سایت رسمی کنکور اسان است طعم مطالعه طعم مطالعه با لذت مشاوره نحصیلی رایگان مشاوره کنکور مقالات کنکور مقالات کنکوری وبسایت رسمی انتشارت گیلنا وبسایت رسمی کنکور وبسایت رسمی کنکور اسان وبسایت رسمی کنکوراسان است کنکور کنکور آسان کنکور آسان است کنکور اسان کنکور اسان است کنکور برتر کنکور نیوز کنکورآسان گیلنا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش اول )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش اول ) یکی از سوالاتی که ذهن اکثر داوطلبان کنکور را درگیر کرده است، این است که چطور برای کنکور درس بخوانند تا بهترین نتیجه را بگیرند. داوطلبان باید توجه داشته باشند که برای رسیدن به نتیجه دلخواه، بعد از یک برنامه منظم …

تماس تلفنی