اخبار

چرا اینقدر کندی؟ از کنکور نیوز

چرا اینقدر کندی؟ از کنکور نیوز فکر می کنی چرا اینقدر کندی؟؟ چرا وقتی می خوای یک ساعت درس بخونی اگه حواست به ساعت نباشه بعد از نیم ساعت به خودت میای می بینی هنوز دو صفحه هم نخوندی؟؟ من دلیلش رو بهت میگم! می دونم وقتی درس می خونی …

تماس تلفنی