اسلایدشو

موفقیت در کنکور استفاده از روش‌های صحیح ساعات مطالعه

موفقیت در کنکور استفاده از روش‌های صحیح ساعات مطالعه بسیار زیاد مشاهده می شود که داوطلبان کنکور از پایین بودن ساعت مطالعه خود ناراضی هستند و با اینکه ساعت زیادی از شبانه روز را به عنوان درس خواندن در اتاق سپری می کنند، ساعت مطالعه شان از حد مورد انتظار …

تماس تلفنی