اخبار

بهترین دوست کنکوری کیست از کنکور نیوز

بهترین دوست کنکوری کیست از کنکور نیوز الان که دارم برات می نویسم دم صبحه و یاد روزایی می افتم که دو و نیم شب می خوابیدم و دوستم که صبح زود میره سر کار اون روزا همین حدودای شش صبح تماس می گرفت و بیدارم می کرد و تازه …

تماس تلفنی