اسلایدشو

ﺳﻼﻣﻲ ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ؛  
اﻣﺮوز ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻦ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺳﺆال ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮا ﻧﻴﺰ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن را اﺧﺘﺼﺎص دادهام و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اﻣﻴﺪوارم ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺻﺪ  50 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺎ ﻫﻲ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺷﻤﺎ را ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮ از وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﻣﻦ و داﻧﺶ ﻣﺸﺎوره ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻨﺠﺎ و ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﻣﺸﺎوره و ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ آن را از ﺳﺮ راه ﺷﻤﺎ ﺑﺮدارم. ﭘﺲ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ  .
ﻫﻤﻪ ارزش و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺷﺮاف و اﻋﺘﺮاف دارﻳﻢ و ي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ، ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺑﺪون ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎدﺳﭙﺎري و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺷﺮاﻳﻂ ذﻫﻨﻲ، رواﻧﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد، ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﻴﻢ ﻟﺬا در اﻳﻨﺠﺎ اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ آﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻪ در ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

تماس تلفنی