اخبار

ارتقا رتبه در تعطیلات عید نوروز گزارشی از کنکور نیوز

ارتقا رتبه در تعطیلات عید نوروز گزارشی از کنکور نیوز شاید شما از کسانی هستید که از همین االن دغدغه و نگرانی عید رو دارید آیا عید رو باید درسبخونم ؟ چجوری بخونم؟ دوره کنم؟ یا اینکه اصال مطالب جدید بخونم؟ روی صحبتم با شماست شمایی که قراره جزء رتبه …

اخبار

ارتقا رتبه در تعطیلات عید از دید کنکور نیوز

ارتقا رتبه در تعطیلات عید از دید کنکور نیوز شاید شما از کسانی هستید که از همین االن دغدغه و نگرانی عید رو دارید آیا عید رو باید درس بخونم ؟ چجوری بخونم؟ دوره کنم؟ یا اینکه مطالب جدید بخونم؟ روی صحبتم با شماست شمایی که قراره جزء رتبه های …

تماس تلفنی