اسلایدشو

راهنمای پر کردن دفتر برنامه ریزی از کنکور نیوز

راهنمای پر کردن دفتر برنامه ریزی از کنکور نیوز خیلی از دانش آموزان پیش مشاوران خود بیان می کنند که حوصله پر کردن دفتر برنامه ریزی را ندارند بسیاری از داوطلبان پر کردن دفتر برنامه ریزی را کار بیهوده ای می دانند و فکر می کنند وقت تلف کردن است …

تماس تلفنی