7ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر

اسلایدشو

7ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر

داﻧﺶ آﻣﻮزان و داوﻃﻠﺒﺎن زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﮐﻨﮑﻮر آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﮐﻨﮑﻮر و ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺧﻮب را دارﻧﺪ . اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داوﻃﻠﺐ ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه

  وﻗﺘﯽ ﮐﺎري را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .درس ﺧﻮاﻧﺪن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﮑﻮر، اﻧﮕﯿﺰه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰه اي ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ، ﭼﻪ اﻣﯿﺪي ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﮐﻨﮑﻮر و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ آﯾﻨﺪه!

  ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر

  ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در ﻫﺮ ﮐﺎري ﺗﻼش و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ اﺳﺖ .درس ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺗﻼش ﺑﯿﺶ ﺗﺮ و ﻣﺪاوم  ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻧﮑﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. 

 ﺧﻮدﺑﺎوري 

 وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﺎن را ﺑﺎور دارﯾﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ي ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .زﯾﺎد درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﺧﻮب درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ي ﻧﮑﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﺎن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ، ﻫﻤﻮاره اﻓﺘﺨﺎر و اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي

  وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﺎن دارﯾﺪ، ﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﻫﻢ از اﻧﺠﺎم آن ﻫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ و ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻫﻤﻪ ي درس ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، زﯾﺎد درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺘﻌﺎدل .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻃﺒﻖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ

 اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ

اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﻠﺒﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻮﻓﻖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ .در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  

ﻣﺤﮏ و ارزﯾﺎﺑﯽ

 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺎ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺒﻬﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

هدف ﮔﺬاري

 اﯾﻦ روﺷﻨﯽ ﻫﺪف اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژي زﯾﺎدي ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﮑﻮر ﻫﺪف ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؛ ﯾﮏ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﻫﺪف ﮔﺬاري ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

تماس تلفنی