اسلایدشو

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺦ‌ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ باشید. ﭘﯿﺶ‌‌ﻧﯿﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ هستش. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ، ﺗﺴﺖ‌زنیه ﻭ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺍﻣﺮ ﺑﺪیهیه ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﯿﻄﻪ‌ﯼ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺶ‌ﺗﺮ ﺑﺎشه ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﭘﺎﺳﺦ‌ﮔﻮﯾﯽ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ عمل شما ﻣﯽ‌شه، ﺗﺴﺖ‌ﺯﻧﯽ ﺍﺻﻮﻝ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭه و انواع خاصی هم داره، ﺑﻪ ﺩﻭ مدل تست ﺯﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:

1. ﺗﺴﺖ‌ﺯﻧﯽ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﺴﻠﻂ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻃﺮﺍﺡ ﺳﺆﺍله، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺴﺖ‌ﺯﻧﯽ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ﯼ مبحثه . نکته مهم اینه که ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻢ‌ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺳﺦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﯼ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ مطالعه بشه.
از ﭘﺎﺳﺦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﯼ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ممکنه ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻤﯽ ﺭو ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ‌ﻧﻮﯾﺴﯽ‌ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اون ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻧﺸﺎﻥ‌ﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎییه ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮﻩ می کنه، ممکنه ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ‌ﺩﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﺭﺍﻩ‌ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ‌ﺍﯼ داشته باشن، ﺍﻣﺎ یادتون باشه ﻣﻼﮎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎ صرفا ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻧﺸﺎﻥ‌ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﻌﺪﯼ ﺷﻤﺎ ﺭو ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺱ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و یاداوری میکنند. اگه ﺑﺎ ﺟﺰﻭﻩ‌ﯼ ﺑﺎﺯ ﺗﺴﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﻭﻩ‌ﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮﺩﺑﻪ‌ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ریکاوری میشن. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﺭو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 2 ﺗﺎ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺩتون ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
یادتون باشه ﮐﻪ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻞ ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، یعنی زدن این تست ها مرحله مهمی از فرایند *یادگیری* شماست، از غلط جواب دادن و صرف زمان یکم زیاد نترسید!!

 


2. ﺗﺴﺖ‌ﺯﻧﯽ سنجشی

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ، ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعه، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﻧﺒﺎﻝ میشه ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭﻗﺖ و همچنین آشنایی با نحوه برخورد با سوالات در قالب آزمون است. ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ خودتون ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ‌ﺳﺎﺯﯼ میشه ﻭ تست سنجشی و زمان دار برای شما عادی و راحت میشه. ﻧﮑﺘﻪ‌ﯼ ﻣﻬﻢ ﺍینه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺭﺳﯿﺪید ﻣﯽ‌ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺗﺴﺖ ﺯﻣﺎﻥ‌ﺩﺍﺭ و سنجشی ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ. مثلا بعد از پایان یک فصل، نیمه کتاب، کل کتاب یا کل درس. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺩﻭ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺗﺴﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌کنه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩتوﻥ ﺭو ﻭﻓﻖ بدید. موقع ﺗﺴﺖ‌ﺯﻧﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭو ﺷﺒﯿﻪ‌ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻢ‌ﺗﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭو ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ بدید.

با ما مفید درس بخوانید

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات
چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم

چگونه فیزیک کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟ یکی از دغدغه های داوطلبان کنکوری در گروه های آزمایشی ریاضی و تجربی درس فیزیک میباشد درسی استدلالی و نیز محاسباتی که اکثر دانش آموزان از آن هراس دارند و معمولا درصد پایینی در آن کسب میکنند. اما نکاتی ساده و کاربردی وجود دارد …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش سوم ) نکات طلایی مطالعه برای کنکور – بهترین روش نشستن برای درس خواندن یکی دیگر از نکات مطالعه برای کنکور، بهترین روش نشستن برای درس خواندن می باشد. نشستن صحیح هنگام مطالعه برای همه داوطلبان به ویژه افرادی که زیاد مطالعه می …

اسلایدشو
نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم )

نکات طلایی مطالعه برای کنکور ( بخش دوم ) کیفیت هوای تنفسی: کیفیت هوای تنفسی مکان مطالعه برای کنکور، هم از نظر ایجاد نشاط و هم از لحاظ فراهم آوردن موجبات کسالت خیلی مهم است. تنفس در اتاق در بسته که هوا به قدر کافی در آنجا وجود ندارد، باعث …

تماس تلفنی