اخبار
1

رياضي و انساني صبح و هنر عصر پنج‌شنبه، تجربي صبح و زبان عصر جمعه

ثبت‌نام‌ از داوطلبان متقاضي شرکت در آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1394 دانشگاه‌ها ومؤسسات‌ آموزش‌ عالي و دانشگاه آزاد اسلامي که در زمان مقرر (19/11/93 لغايت 2/12/93)موفق به ثبت نام نشده‌اند و همچنين ويرايش اطلاعات ثبت نامي آن دسته از داوطلباني که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نموده اند
 
پيرو اطلاعيه مورخ 03/12/93 بدين‌وسيله‌ به‌اطلاع‌ کليه داوطلبان متقاضي‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوري، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نورو مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ وغيردولتي‌ سال1394و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از کدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي که پذيرش دررشته هاي مذکور براساس آزمون صورت مي‌پذيرد مي‌رساند که‌ ثبت‌نام‌ (براي متقاضياني که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند) و ويرايش اطلاعات ثبت نامي (براي کساني که در آزمون فوق ثبت نام نموده‌اند) از روز يکشنبه مورخ17/12/93(هفدهم اسفندماه‌1393) منحصراً از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان آغاز شده است و در روزچهارشنبه مورخ20/12/93(بيستم اسفندماه‌ 1393) پايان‌ مي‌پذيرد؛ لذا متقاضيان مي‌توانند در مهلت‌ فوق الذکر حسب مورد براي ثبت نام در آزمون سراسري سال 1394 يا ويرايش اطلاعات ثبت نامي اقدام نمايند.
 
الف) داوطلباني که در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نموده‌اند:
اين دسته از داوطلبان به هيچ وجه مجاز به ثبت نام مجدد نيستند، اما مي‌توانند با مراجعه به سايت اين سازمان و وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامي و در صورت لزوم ويرايش اطلاعات خود بر اساس دستورالعمل به شرح ذيل اقدام نمايند.‌
1- آن دسته ازداوطلباني که مشمول سوابق تحصيلي نيستند(ديپلمه‌هاي سال1383و قبل ازآن)اجازه ويرايش کليه اطلاعات ثبت‌نامي خودرا دارند.
2- آن دسته از داوطلباني که مشمول سوابق تحصيلي هستند(ديپلمه‌هاي سال 1384و بعد از آن) اجازه ويرايش اطلاعات خود را دارند؛ اما اجازه ويرايش اطلاعات سوابق تحصيلي را نخواهند داشت.
ب) داوطلباني که در زمان مقرر(19/11/93 لغايت 02/12/93) موفق به ثبت نام در آزمون نشده‌اند:
1)تکاليف داوطلبان‌ براي‌ شرکت‌ در آزمون:‌
1-1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) در آزمون سراسري سال 1394از سايت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه آن.
2-1-  خريد کارت اعتباري ثبت‌نام از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور‌ به نشاني: www.sanjesh.org.
3-1- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها به نشاني: http://dipcode.medu.irبراي دريافت کد سوابق تحصيلي (اطلاعات دانش‌آموزي براي داوطلبان مشمول احتساب سوابق تحصيلي، شامل ديپلمه‌هاي سال 1384 تا سال 1393با عنوان رشته‌هاي تحصيلي رياضي فيزيک، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي).
4-1-تکميل تقاضانامه ثبت‌نام از طريق سايت اينترنتي سازمان در زمان مقرر (17/12/93 لغايت 20/12/93).
5-1-پرينت کارت‌ شرکت در‌ آزمون، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور‌ براساس برنامه‌زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره يک.
6-1- حاضر شدن در محل‌ و حوزة امتحاني تعيين‌ شده در کارت شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالات.
2)ثبت‌نام‌ براي‌ شرکت‌ در آزمون:‌
ثبت‌نام براي شرکت در آزمون‌هاي کليه دوره‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1394 و همچنين تحصيل در آن دسته از کدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي که پذيرش در رشته‌هاي مذکور بر اساس آزمون صورت مي‌پذيرد، منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور امکان‌پذير است؛ لذاداوطلبان لازم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد کارت اعتباري ثبت‌نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.
2-1-  دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري سال 1394:
متقاضيان ثبت‌نام در آزمون سراسري سال 1394، با دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون از پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، ضمن مطالعه دقيق آن براي اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه ايثارگران که در اين دفترچه راهنما درج شده است، در صورتي که داراي شرايط مندرج در دفترچه ‌باشند، مي‌توانند به عنوان داوطلب در اين آزمون ثبت‌نام نمايند.
2-2- پرداخت هزينه خريد کارت اعتباري:
با توجه به اينکه پرداخت هزينه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي‌شود، داوطلبان لازم است به وسيله کارت‌هاي عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونيکي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان و پرداخت مبلغ 000/150 (صد و پنجاه هزار) ريال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به دريافت اطلاعات کارت اعتباري (شماره سريال 12 رقمي) اقدام نمايند.
تبصره 1-هر داوطلب مطابق ضوابط آزمون مي‌تواند متقاضي شرکت در يکي از گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه شامل گروه آزمايشي يک (علوم رياضي و فني)، گروه آزمايشي 2 (علوم تجربي)، گروه آزمايشي 3 (علوم انساني)، گروه آزمايشي 4 (هنر) و گروه آزمايشي 5 (زبان‌هاي خارجي) گردد.
تبصره 2- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت‌نام در دو يا سه گروه آزمايشي (با توجه به توضيحات تبصره 3 ذيل) ‌باشد، لازم است که به ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ 000/150 (صد و پنجاه هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت و اطلاعات کارت اعتباري را دريافت دارد.
تبصره 3- منظور از ثبت‌نام در دو يا سه گروه آزمايشي بدين صورت است که داوطلب مي‌تواند علاوه بر انتخاب يکي از گروه‌هاي آزمايشي (علوم رياضي و فني يا علوم تجربي يا علوم انساني) به عنوان گروه آزمايشي اصلي، در گروه آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي نيز متقاضي شود؛ به عبارت ديگر، هيچ داوطلبي نمي‌تواند به طور همزمان، در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني شرکت نمايد.
تبصره 4- چنانچه داوطلبي علاقه‌مند به شرکت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باشد، لازم است که نسبت به پرداخت مبلغ 000/80 (هشتاد هزار) ريال ديگر نيز از همين طريق، اقدام و اطلاعات کارت اعتباري را دريافت نمايد.
تبصره 5- در رابطه با نحوه انتخاب رشته‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي، توضيحات لازم در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و اطلاعيه‌هاي بعدي داده خواهد شد.
تبصره 6-در رابطه با نحوه اعلام علاقه‌مندي به رشته‌هاي دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، موضوع در زمان پرينت کارت شرکت در آزمون يا در زمان انتخاب رشته اطلاع‌رساني خواهد شد.
تذکرات مهم:
1-در آزمون سراسري سال 1394 پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي: ارتباط تصويري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، طراحي لباس، عکاسي، کارداني هنرهاي تجسمي، کتابت و نگارگري، مجسمه سازي و نقاشي ، طراحي صنعتي ، ادبيات نمايشي، بازيگري ـ کارگرداني، نمايش عروسکي آهنگسازي، نوازندگي مؤسيقي ايراني، نوازندگي مؤسيقي جهاني و موسيقي نظامي) در گروه‌ آزمايشي هنر به صورت متمرکز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد؛ لذا کليه داوطلبان علاقه‌مند به رشته‌هاي ذي‌ربط مي‌بايست نسبت به علامتگذاري بند مربوط در تقاضانامه ثبت‌نام براي هر يک از رشته‌هاي ذي‌ربط (حداکثر دو مجموعه رشته مطابق توضيحات مندرج دردفترچه راهنماي شماره يک ) اقدام نمايند. برگزاري آزمون عملي يا آزمون تشريحي رشته‌هاي ذي‌ربط در اوايل مرداد ماه سال 1394 خواهد بود. توضيحات لازم در اين خصوص از طريق اطلاعيه‌هاي مربوط در زمان پرينت کارت شرکت در آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد؛ به عبارت ديگر، اين رشته‌ها از رديف رشته‌هاي مربوط به پذيرش نيمه متمرکز خارج گرديده و اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي فوق در شهريور ماه سال 94 همزمان با نتايج ساير رشته‌هاي متمرکز اعلام خواهد شد.
2- سايرضوابط آزمون سراسري سال 1394 همانند ضوابط آزمون سال 1393 بوده و تغييري در آن ايجاد نخواهد شد.
3-متقاضياني که از سال‌ تحصيلي‌ 63-64 به‌ بعد، دو نوبت‌ در آزمون‌هاي‌ ورودي‌ (دوره‌هاي‌ روزانه‌) رشته‌هاي تحصيلي متمرکز يا نيمه‌متمرکز پذيرفته‌ شده‌ باشند، حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1394 را نخواهند داشت.
4-پذيرفته‌ شدگان‌ دوره‌هاي‌ روزانه‌ آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1393 (اعم‌ از رشته‌هاي‌ متمرکز يا نيمه‌متمرکز) حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1394 را نخواهند داشت.
5-براساس ضوابط، دانشجويان دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (به جز دانشجويان ورودي سال 93 که مجاز به شرکت در آزمون سال 94 نيستند) در صورتي مي‌توانند در آزمون سراسري سال 94 ثبت‌نام و شرکت نمايند که اولاً واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون مذکور باشند و ثانياً حداکثر تا تاريخ 30/11/1393 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام نمايند. بديهي است که داوطلبان مذکور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت‌نام و ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي خواهند شد.
6- مطابق مصوبه جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و در راستاي اجراي قانون سنجش وپذيرش دانشجودر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور (مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي)، سوابق تحصيلي موجود (اعلام شده از وزارت آموزش وپرورش) آن دسته از ديپلمه‌هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي که ديپلم خود را طي سال‌هاي 1384 لغايت 1393 اخذ نموده‌اند و دروس امتحاني آنها به صورت نهايي و سراسري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي است و سوابق تحصيلي تراز شده آنها به ميزان حداکثر 25 درصد تاثير قطعي، در نمره کل نهايي آنان اعمال خواهد شد.
 
آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام:
داوطلبان مي‌بايست پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارک يا اطلاعات لازم مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام، از جمله فايل عکس اسکن شده را براساس توضيحات مندرج در دفترچه آماده نمايند.
توجه:شرايط وضوابط ثبت‌نام وشرکت درآزمون سراسري، دردفترچه راهنماي شماره 1 آزمون درج شده است و هرگونه‌تغيير‌ در شرايط و ضوابط ثبت‌نام اين آزمون، به صورت اطلاعيه رسمي ازطريق‌ نشريه پيک‌‌سنجش‌(هفته‌نامه خبري‌ واطلاع‌رساني‌ سازمان‌سنجش‌)، پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش کشور (سايت سازمان) و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.
تاريخ برگزاري آزمون در پنج گروه آزمايشي :
پيرو توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون به اطلاع مي‌رساند که با توجه به روند کاهش تعداد داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسري طي چند سال اخير و به منظور رفاه حال داوطلبان و خانواده‌هاي آنها و همچنين اجتناب از برگزاري آزمون در روزهاي غيرتعطيل، آزمون سراسري سال 1394 در روزهاي پنج شنبه 21/3/94 و جمعه 22/3/94 به شرح جدول ذيل برگزار خواهد شد.
گروه آزمايشي
روز برگزاري آزمون
تاريخ برگزاري آزمون
علوم رياضي و فني و علوم انساني
صبح روز پنجشنبه
21/3/94
هنر
بعدازظهر روز پنجشنبه
21/3/94
علوم تجربي
صبح روز جمعه
22/3/94
زبان‌هاي خارجي
بعدازظهر روز جمعه
22/3/94
نکته و تذکر مهم:
آن دسته از داوطلباني که تاکنون به دليل عدم دريافت کد سوابق تحصيلي از سايت وزارت آموزش و پرورش به آدرس: http://dipcode.medu.irموفق به ثبت‌نام نشده‌اند، مي‌بايست موضوع دريافت کد سوابق تحصيلي از آموزش و پرورش را براي ثبت‌نام در بازه زماني فوق سريعاً پيگيري نمايند، و در صورتي که تا روز سه‌شنبه مورخ 19/12/93 موفق به دريافت کد سوابق تحصيلي نشوند، به منظور مساعدت، تمهيداتي از سوي اين سازمان براي ثبت‌نام اين دسته از داوطلبان در روز چهارشنبه مورخ 20/12/93 فراهم خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني:www.sanjesh.orgيا با شماره‌ تلفن‌هاي‌:9-88923595 (کد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.
 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کنکور آسان است
اخبار
مشاوره کنکور تجربی کنکور آسان است

کنکور آسان است مشاوره کنکور تجربی ۱۰۰% امری تخصصی است اگر می خواهید در کنکور ۱۴۰۰ پذیرفته شوید حتما به شما توصیه می کنیم ۲۰ نکته طلایی مشاوره و برنامه ریزی برای کنکور ۱۴۰۰ تجربی را به دقت مطالعه کنید. به شما قول می دهیم موفقیت شما با کمک بهترین …

اخبار
برنامه اوج یادگیری شبکه دو درمورد تاثیر فیزیک در کنکور توضیح میدهد

تاثیر درس فیزیک در کنکور چیست ؟ کمتر از ۳ ماه به کنکور سراسری تجربی باقی مانده است . در این میان بسیاری از دانش آموزان به دنبال خواندن منابع صحیح و درس هایی با ضریب بالا هستند تا موفقیت شان را در کنکور سراسری تضمین کنند و به رشته …

اخبار
چگونه با کمک موسسه ” کنکور آسان است ” رتبه برتر کنکور شوم؟

چگونه می توانم با کمک موسسه ” کنکور آسان است ” رتبه برتر کنکور شوم؟ هر ساله خیلی از داوطلبان کنکور سراسری با آرزوی رتبه برتر شدن در کنکور سراسری مطالعه خود را آغاز می کنند و اما ناگهان وسط راه عشق و علاقه خود را از یاد می برند …

تماس تلفنی